สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ราชมงคลพระนคร

Go to content

Main menu


โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 144                     หน่วยกิต

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   32 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาภาษาไทย     3 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   12 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     9 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหรือกิจกรรม     2 หน่วยกิต
     
      หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาแกน   38 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาชีพบังคับ   51 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาชีพเลือก   15 หน่วยกิต
     
      หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
     
Back to content | Back to main menu