สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ราชมงคลพระนคร

Go to content

Main menu

              ชื่อภาษาไทย
              หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

              
ชื่อภาษาอังกฤษ
              Bachelor of Engineering Program in Electronics and Telecommunication Engineering

              ชื่อปริญญา

              ชื่อเต็มภาษาไทย
              วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

              ชื่อย่อภาษาไทย   
              วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

              ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
              Bachelor of Engineering ( Electronics and Telecommunication Engineering )
 
              ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
              B. Eng. ( Electronics and Telecommunication Engineering )


Back to content | Back to main menu